INFORMACJA
WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA
dotycząca możliwości ubiegania się o odszkodowanie za straty spowodowane suszą

O dnia 11 września 2015 r. do dnia 30 września 2015 r. producenci rolni, którzy posiadają numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez suszę mogą składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o pomoc.

 

Właściciele gospodarstw dotkniętych suszą mogą składać do Urzędu Gminy w Dębnicy Kaszubskiej w terminie do 16 września br. wnioski o oszacowanie strat. Powierzchnia wpisywanych we wniosku upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie.
W związku z tym zaleca się dołączanie do wniosku o oszacowanie szkód kserokopii wniosku o dopłaty z roku 2015.
Wysokość pomocy ustalona będzie jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę oraz stawki pomocy:

  1. 800 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew i krzewów owocowych, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę;
  2. 400 zł na 1 ha pozostałych powierzchni upraw rolnych, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.

Pomoc pomniejsza się o 50%, jeżeli w 2015 r. co najmniej 50% powierzchni upraw
w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z następujących ryzyk: huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawina, susza, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne.

Jedno gospodarstwo rolne nie może otrzymać pomocy wyższej niż równowartość 15 tys. euro.
Do pomocy zakwalifikowane będą te gospodarstwa rolne, w których komisje powołane przez wojewodę oszacowały straty, które spowodowały obniżenie dochodów z produkcji o ponad 30 % w porównaniu do średniej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z trzech lat z pięciu ostatnich lat po odrzuceniu wartości najwyższej i najniższej.

Zgodnie z informacją Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego, stan zagrożenia suszą rolniczą dla terenu Gminy Dębnica Kaszubska, określony został dla upraw:

  • ziemniaka,
  • krzewów owocowych,
  • roślin strączkowych,
  • użytków zielonych,

gleb kategorii I i II.

Dokumenty do pobrania: