Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa

Oddział Słupsk ogłasza konkurs na Inicjatywy obywatelskie 2015.

Termin naboru: od 10 listopada do 19 grudnia 2016 r.

Kto może ubiegać się o środki?
Osoby indywidualne, (które uzyskały poparcie minimum 5 mieszkańców gminy dla tej inicjatywy), organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, rady sołeckie, rady osiedli, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe.

Jaka jest wysokość dofinansowania jednej inicjatywy obywatelskiej?

Wysokość - od 1.000 zł. do 10.000  zł.  (do 100% kosztów kwalifikowanych)

Czas realizacji przedsięwzięcia: od 1 maja do 15 grudnia 2016 r.

Co to jest lokalna ekologiczna inicjatywa obywatelska?
Działanie mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego w skali lokalnej, zgłaszane przez osoby indywidualne, (które uzyskały poparcie minimum 5 mieszkańców gminy dla tej inicjatywy), organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, rady sołeckie, rady osiedli, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe.

Co należy zrobić?
Zgłosić oddolną inicjatywę lokalną, związaną z ochroną środowiska, mieszczącą się  w poniższym katalogu rodzajów przedsięwzięć:

 • czynna ochrona ekosystemów oraz występujących w nich siedlisk i gatunków;
 • przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających;
 • ochrona ex situ zagrożonych gatunków;
 • ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki poprzez budowę i modernizację    małej infrastruktury turystycznej/edukacyjnej;
 • odbudowa stanu populacji zagrożonych i cennych gatunków drzew, zachowanie i pielęgnacja cennych alei przydrożnych;
 • zakładanie, odtworzenie, pielęgnacja ostoi - zadrzewień i zakrzewień śródpolnych;
 • zakładanie, pielęgnacja i zagospodarowanie małych zbiorników wodnych;
 • rozwój, odtworzenie i pielęgnacja ogrodów, parków miejskich, zieleńców o znaczeniu przyrodniczym;
 • modernizacja lub wyposażenie ośrodków rehabilitacji dla dzikich zwierząt (w tym chronionych);
 • usuwanie skutków mechanicznego zniszczenia i dewastacji siedlisk przyrodniczych;
 • renaturyzacja/remediacja obszarów, w tym siedlisk przyrodniczych zdegradowanych i zniekształconych przez człowieka;
 • ograniczenie antropopresji - minimalizacja emisji do środowiska z budynków/obiektów użyteczności publicznej;
 • działalność przeciwpowodziowa - przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom, wspieranie małej retencji.

Co trzeba przygotować?

Należy wypełnić i przesłać formularz wniosku (osobny na każdą inicjatywę) oraz dołączyć  do każdej inicjatywy następujące załączniki:

 • opinielokalnych władz samorządowych dotyczące zasadności i możliwości realizacji inicjatywy (obowiązkowy wzór w materiałach do pobrania),
 • zgody podmiotów dysponujących terenem/nieruchomością na realizację inicjatywy (obowiązkowy wzór w materiałach do pobrania).

 

Do każdej inicjatywy będzie dodatkowo potrzebna umowa o współpracy z autorem/pomysłodawcą inicjatywy. Umowa zostanie przygotowana dla Państwa przez SITR O/Słupsk. Na termin jej podpisania zostaną Państwo umówieni indywidualnie.


 

Miejsce złożenia wniosku wraz z załącznikami

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział Słupsk

ul. Zamenhofa 1

76-200 Słupsk

w godz. 8.00- 15.00

tel. 59 842-58-49

Materiały do pobrania:

 1. Wniosek inicjatywy obywatelskie 2015 (doc.)
 2. Regulamin konkursu inicjatywy obywatelskie 2015 (pdf.)
 3. Zał. nr 3 do Regulaminu konkursu - wzór opinii władz samorządowych (doc.)
 4. Zał. nr 4 do Regulaminu konkursu - wzór zgody właściciela terenu/obiektu (doc.)
 5. Zał. nr 5 do Regulaminu konkursu - wzór umowy z autorem/pomysłodawcą inicjatywy (doc.)