Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości:

 

Drogi Mieszkańcu!!!

Od dnia 1 stycznia 2012 r. obowiązuje nowelizacja Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391).

Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Do 30 czerwca 2013 r. będą obowiązywały dotychczasowe umowy na odbieranie odpadów komunalnych.

Od 1 lipca 2013 r. przestaną obowiązywać umowy zawierane dotychczas przez mieszkańców z przedsiębiorstwami zajmującymi się odbiorem zmieszanych odpadów komunalnych. W związku z tym gmina będzie zobowiązana zawrzeć umowę z wykonawcą wybranym w drodze przetargu, który następnie, w imieniu gminy, będzie odbierał odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W zamian za świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych mieszkańcy będą zobowiązani uiszczać do gminy opłatę za gospodarowanie odpadami, a nie jak to było dotychczas na rzecz przedsiębiorstwa zajmującego się wywozem odpadów komunalnych.

Gminy do dnia 1 lipca 2013 roku są zobowiązane przeprowadzić procedury przetargowe, w których zostanie wyłoniony wykonawca odpowiedzialny za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy.

Ponadto, rady gmin, do końca 2012 roku, zobowiązane są podjąć szereg uchwał w sprawie:

 

  • regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy;
  • metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty;
  • terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;
  • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
  • górnych stawek opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych;
  • wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma na celu generalne uporządkowanie gospodarki odpadami, w tym likwidacja dzikich wysypisk powstających na terenie naszej gminy.

Dotaktowe informacje na stronach:

 

inspektor ds. gospodarki odpadami

Katarzyna Jankowska