PROJEKT WSPÓŁFINASOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH RPO WP NA LATA 2007-2013


 

Budowa ciągów pieszo – jezdnych wraz z przebudową mostu w Dębnicy Kaszubskiej

Gmina Dębnica Kaszubska w okresie od maja do września 2009 r. realizowała projekt pn.: „Budowa ciągów pieszo – jezdnych wraz z przebudową mostu w Dębnicy Kaszubskiej”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013

Projekt obejmuje budowę 1823,46 m ciągów pieszo-jezdnych na terenie Osiedla Zajęcza w Dębnicy Kaszubskiej o nawierzchni z kostki betonowej POLBRUK wraz z przebudową mostu na rzece Skatowa w ciągu ulicy Krótkiej.
Celem głównym inwestycji jest zwiększenie lokalnej atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej Gminy Dębnica Kaszubska, podwyższenie poziomu życia mieszkańców i redukcja dysproporcji miasto – wieś.
Poprawa infrastruktury drogowej ma wpływ na rozwój lokalnej gospodarki i turystyki, wzrost poziomu bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz na ochronę i poprawę środowiska naturalnego. Przyczyni się to do poprawy jakości i poziomu życia mieszkańców gminy.
Stan techniczny dróg i mostu na Osiedlu Zajęcza jest bardzo zły. Trwająca od kilkunastu lat intensywna zabudowa terenów przyległych do ulic, spowodowała istotny wzrost natężenia ruchu kołowego i pieszego. Ulice te posiadają nawierzchnie gruntowe naturalne, które na skutek wzmożonego ruchu drogowego, zwłaszcza wysokotonażowych pojazdów dowożących materiały budowlane na przyległe budowy, stały się bardzo wyboiste i niebezpieczne.


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w m. Krzynia, Niemczewo, Goszczyno, Motarzyno, Kotowo, gmina Dębnica Kaszubska

Gmina Dębnica Kaszubska w okresie od sierpnia 2009 r. do listopada 2010 r. zrealizowała projekt pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w m. Krzynia, Niemczewo, Goszczyno, Motarzyno, Kotowo, gmina Dębnica Kaszubska”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Przedmiotem projektu była budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w m. Krzynia, Niemczewo, Goszczyno, Motarzyno i Kotowo gmina Dębnica Kaszubska. W ramach inwestycji wybudowano 26,11 km sieci kanalizacyjnej (8,85 km grawitacyjnej i 17,26 km tłocznej); 12,54 km sieci wodociągowej, montaż 4 pompowni, 2 tłoczni, 6 pompowni przydomowych i budowę stacji uzdatniania wody w Krzyni. W wyniku realizacji projektu podłączonych zostało 1024 osób do sieci kanalizacyjnej i 1109 osób do sieci wodociągowej.
Celem głównym inwestycji jest wzmocnienie potencjału rozwojowego gminy poprzez niwelowanie różnic ekonomicznych i społecznych, podwyższenie poziomu życia mieszkańców i redukcja dysproporcji miasto – wieś. Planowana inwestycja w znacznym stopniu poprawi stan środowiska poprzez ograniczenie zanieczyszczeń z niekontrolowanego zrzutu ścieków do gleby i wód oraz korzystnie wpłynie na warunki życia mieszkańców.
Gmina Dębnica Kaszubska pozyskała 4 655 215,48 zł dofinansowania na realizację ww. projektu w ramach RPO WP. Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 7 611 601,31 zł, w tym bezzwrotna pomoc z Agencji Nieruchomości Rolnych w wysokości 300 tys zł. Wykonawcą zadania była HYDROBUDOWA Gdańsk SA.


Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dębnicy Kaszubskiej

„Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dębnicy Kaszubskiej”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

Celem projektu jest poprawa dostępności do lokalnej infrastruktury społecznej, wzmocnienie organizacji środowiskowych struktur społecznych oraz redukcja dysproporcji miasto – wieś.
Przedmiotem tego projektu jest przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą o pow. 14 465 m2 w Dębnicy Kaszubskiej. W ramach inwestycji zrealizowano:
boisko z trawy naturalnej do gry w piłkę nożną z systemem nawadniania „PERROT”, boisko o nawierzchni z trawy naturalnej do treningów, bieżnię w technologii tartanowej, urządzenia lekkoatletyczne: skocznia w dal, rzutnie - kula, dysk, młot i oszczep, trybuny dla 732 widzów i zadaszenie trybun, budynek gospodarczo – magazynowy.
Gmina Dębnica Kaszubska pozyskała 85% dofinansowania na realizację ww. projektu w ramach RPO WP. Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 1.558,92 tys zł. Wykonawcą zadania była Firma KASZUB z Kiełpina (k. Kartuz).


Remont i adaptacja budynku szkoły na Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzyni

Gmina Dębnica Kaszubska od maja 2010 r. realizuje projekt pn.: „Remont i adaptacja budynku szkoły na Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzyni”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Projekt polega na utworzeniu Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzyni, pełniącego funkcje edukacyjne i społeczno-kulturalne dla lokalnej społeczności. CPL zostanie utworzone w obiekcie byłej szkoły, który wymaga remontu i adaptacji do potrzeb mieszkańców. Głównym celem projektu jest aktywizacja i integracja mieszkańców poprzez poprawę dostępności do: - infrastruktury społecznej i kulturalnej oraz - wiedzy o możliwościach finansowania inicjatyw lokalnych. Projekt umożliwi też poprawę dostępności informacji turystycznej dla turystów.
Gmina Dębnica Kaszubska pozyskała ponad 70% dofinansowania na realizację ww. projektu w ramach RPO WP. Całkowita wartość inwestycji wyniesie prawie 400 tyś zł. Wykonawcą zadania jest Firma BUDOWLANO – INSTALACYJNA ERKABUD, ul. Młyńska 1B, 76-200 Słupsk.


Remont i Adaptacja Domu Ludowego w Budowie

Gmina Dębnica Kaszubska w okresie od maja 2010 r. realizuje projekt pn.: „Remont i Adaptacja Domu Ludowego w Budowie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Projekt zakłada przeprowadzenie robót remontowych i adaptacyjnych, w tym robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych, na obiekcie publicznym pełniącym m.in. funkcje kulturalne. Celem nadrzędnym jest zwiększenie dostępu do infrastruktury społecznej. Cel bezpośrednim inwestycji jest poprawa dostępności lokalnej infrastruktury kultury dla wzmocnienia struktur społecznych na obszarach poza dużymi miastami oraz aktywizacja i integracja wspólnot lokalnych, a także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Przedmiotem projektu jest remont i adaptacje obiektu po byłym Domu Ludowym na terenie działki nr 223/2 w miejscowości Budowo, gmina Dębnica Kaszubska. Prace te będą prowadzone w związku z potrzebą reaktywowania jego społeczno –kulturowo-edukacyjnej działalności, skierowanej do społeczności lokalnej obszarów wiejskich. Dom Ludowy - jest to obiekt parterowy, częściowo podpiwniczony z poddaszem. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 242,28 m2, kubatura – 1441,57 m3. W chwili obecnej jest on w bardzo złym stanie technicznym i nie jest możliwe jego użytkowanie.
Gmina Dębnica Kaszubska pozyskała ponad 70% dofinansowania na realizację ww. projektu w ramach RPO WP. Całkowita wartość inwestycji wyniesie około 400 tyś zł. Wykonawcą zadania jest Firma Wielobranżowa WAMA, Z. Moroz, ul. Nowowiejska 3/40, 76-200 Słupsk.


Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z przebudowa i wymiana źródła ciepła w gminie Dębnica Kaszubska

Gmina Dębnica Kaszubska w okresie od kwietnia 2010 r. realizuje projekt pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z przebudowa i wymiana źródła ciepła w gminie Dębnica Kaszubska”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja 8 budynków użyteczności publicznej o pow. 7 231,67 m2 (w tym 6 budynków oświatowych) wraz z przebudowa i wymiana źródła ciepła-2 szt. W wyniku realizacji projektu nastąpi redukcja emisji pyłów i gazów do atmosfery o 77,34%, tj. 19,70 ton/rok a liczba zaoszczędzonej energii wyniesie – 1 435,07 MWh/rok. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska naturalnego i ograniczenie zagrożeń ekologicznych.
Celem głównym przedmiotowej inwestycji jest zwiększenie efektywności wytwarzanej energii, wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Przedmiot projektu obejmuje termomodernizację wraz z przebudową i wymianą źródła ciepła w budynku: Szkoły Podstawowej w Gogolewie, Zespołu Szkół w Dębnicy Kaszubskiej, Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dębnicy Kaszubskiej, Budynku Głównego Szkoły Podstawowej w Dębnicy Kaszubskiej, Przedszkola w Dębnicy Kaszubskiej, Gminnego Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej oraz termomodernizację w budynkach Szkoły Podstawowej w Motarzynie i Urzędu Gminy w Dębnicy Kaszubskiej.
Gmina Dębnica Kaszubska pozyskała 50% dofinansowania na realizację ww. projektu w ramach RPO WP. Całkowita wartość inwestycji wyniesie około 3 mln zł. Wykonawcą zadania jest Firma DANLID Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe, Węgorzynko 6E, 77-200 Miastko. Termin zakończenia prac to październik 2011 r.


Przebudowa infrastruktury ochrony zdrowia wraz z doposażeniem na terenie gminy Dębnica Kaszubska

Gmina Dębnica Kaszubska 26 października 2010 r. podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa infrastruktury ochrony zdrowia wraz z doposażeniem na terenie gminy Dębnica Kaszubska”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu to marzec 2011 r.

Przedmiotem projektu jest przebudowa 3 obiektów infrastruktury ochrony zdrowia w Dębnicy Kaszubskiej, Borzęcinie i Budowie o łącznej pow. 643,95 m2 na terenie gminy Dębnica Kaszubska wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu medycznego. W wyniku realizacji projektu wzrośnie liczba pacjentów oraz ilość wykonywanych badań medycznych. W ramach instrumentu elastyczności przeprowadzona zostanie kampania promocyjna w zakresie diagnostyki i profilaktyki medycznej. Celem głównym przedsięwzięcia jest poprawa dostępności do podstawowej opieki medycznej oraz poprawa jakości świadczonych usług medycznych.
Poprawa dostępności do podstawowej opieki medycznej oraz poszerzenie działań diagnostycznych o badania EKG oraz spirometryczne przyczyni się do polepszenia stanu zdrowia mieszkańców gminy oraz w konsekwencji do obniżenia kosztów leczenia osób chorych.
Poprzez niwelowanie jakościowych dysproporcji w rozwoju infrastruktury opieki medycznej realizacja projektu przyczyni się do budowania zdrowszego i silniejszego społeczeństwa oraz zwiększenia spójności społecznej województwa pomorskiego. Projekt, poprzez podnoszenie standardów świadczenia usług medycznych przyczyni się do redukcji dysproporcji miasto – wieś.
Planowana inwestycja w znacznym stopniu korzystnie wpłynie na warunki życia mieszkańców, głównie przez poprawę dostępności i rozszerzenie oferty świadczonych usług medycznych na poziomie podstawowym.


Energia odnawialna - instalacje solarne i geotermalne dla mieszkańców Gminy Dębnica Kaszubska

Gmina Dębnica Kaszubska 18 sierpnia 2010 r. podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Energia odnawialna - instalacje solarne i geotermalne dla mieszkańców Gminy Dębnica Kaszubska”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu to marzec 2011 r.

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż kolektorów słonecznych na 14 budynkach komunalnych i 149 budynkach mieszkalnych dla potrzeb c.w.u. oraz montaż kolektorów słonecznych wraz z modernizacją ogrzewania poprzez zastosowanie pomp ciepła w Pałacu w Niepoględziu. Zorganizowana również zostanie konferencja szkoleniowo – informacyjna promująca wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Celem projektu jest wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, poprawa stanu środowiska naturalnego i ograniczenie zagrożeń ekologicznych.
Celem głównym jest wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, redukcja uzależnienia od tradycyjnych źródeł energii oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Dzięki wykorzystaniu energii słonecznej i geotermalnej nastąpi zmniejszenie emisji, CO2, SO2, NOx i pyłu poprzez ograniczanie zużycia węgla w urządzeniach ciepłowniczych o niskiej sprawności. Wraz ze wzrostem zużycia energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych następuje ograniczenie emisji do atmosfery gazów powstających podczas spalania paliw kopalnych. Eliminując spalanie paliw kopalnych, ograniczamy zanieczyszczenie powietrza gazami i pyłami, co pośrednio wpływa na zmniejszenie skażenia gleb i wód, poprawę warunków egzystencji roślin i zwierząt, zarówno gospodarskich, jak i dziko żyjących, a także jakości produkowanej żywności.
Gmina Dębnica Kaszubska pozyskała 75% dofinansowania na realizację ww. projektu w ramach RPO WP. Całkowita wartość inwestycji wyniesie około 3 461 094,20 mln zł. Termin zakończenia prac to grudzień 2011r.

 


Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dębnicy Kaszubskiej - etap II

 

Przedmiotem tego projektu jest przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Dębnica Kaszubska. W ramach inwestycji wykonano następujące elementy zagospodarowania terenu:

 

 1. Przebudowa ogrodzenia terenu i wykonanie ogrodzenia boiska
 2. Wykonanie miejsc parkingowych, wykonanie ciągu pieszego
 3. Wykonanie kręgu masztowego i masztów
 4. Montaż oświetlenia  oraz montaż ławek parkowych
 5. Wydzielenie miejsc siedzących na trybunach dla osób niepełnosprawnych
 6. Wydzielenie sektor dla kibiców gości

 

 

Inwestycja jest drugim - ostatnim etapem szerszego przedsięwzięcia.  W I etapie przebudowano płyty boisk, wybudowano urządzenia lekkoatletyczne, trybuny i część ciągów komunikacyjnych.

Gmina Dębnica Kaszubska pozyskała 85% dofinansowania na realizację ww. projektu w ramach RPO WP. Całkowita wartość inwestycji wniosła 278 556,68 zł.

 

Celem projektu jest stworzenie warunków do rozwoju, aktywizacji i integracji społeczności Gminy Dębnica Kaszubska. Projekt, poprzez utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego, umożliwia społeczności lokalnej organizowanie i uczestniczenie w różnorodnych wydarzeniach sportowych i imprezach kulturalnych. Projekt służy głównie integracji społeczności lokalnej, rozwojowi organizacji społecznych, jak również zmniejszeniu problemów w sferze patologii społecznych zwłaszcza na terenach popegeerowskich, strukturalnie słabych, a do takich właśnie należy Gmina Dębnica Kaszubska.

 


 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami, stacji uzdatniania wody oraz kanalizacji deszczowej w gminie Dębnica Kaszubska - III etap

 

Gmina Dębnica Kaszubska 17 lutego 2012 r. podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami, stacji uzdatniania wody oraz kanalizacji deszczowej w gminie Dębnica Kaszubska - III etap”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Planowany termin realizacji ww. przedsięwzięcia to lata 2012 – 2014.

Przedmiotem zadania jest budowa i przebudowa infrastruktury technicznej na terenie miejscowości Podole Małe, Dobieszewo, Dobieszewko, Łabiszewo, Borzęcino, Starnice i Dębnica Kaszubska polegająca na:

 

 • budowie i przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej;
 • budowie i przebudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami;
 • budowie przepompowni ścieków;
 • budowie stacji uzdatniania wody;

 

W ramach inwestycji planuje się podłączenie systemu kanalizacyjnego z miejscowości Podole Małe, Dobieszewo, Dobieszewko, Łabiszewo, Borzęcino i Starnice do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Dębnica Kaszubska.

 

Zamierzenie będzie obejmowało rozbudowę istniejących wodociągów do  istniejących sieci. Sieci kanalizacji sanitarnej podłączone będą do oczyszczalni ścieków w Dębnicy Kaszubskiej. Na terenie oczyszczalni wymagana jest modernizacja przepompowni oraz toru zgarniacza piaskownika w celu zapewnienia sprawnego przyjmowania ścieków komunalnych z przewidzianej sieci.

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu koncentrację gospodarki ściekami poprzez odprowadzenie ich do oczyszczalni ścieków w Dębnicy Kaszubskiej, likwidację przydomowych szamb i niekontrolowanego odprowadzania ścieków do gruntu lub rowów melioracyjnych czy cieków wodnych.

 


Projekt pn. „Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn w Powiecie Słupskim – remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Kępice, Dębnica Kaszubska, Główczyce i Słupsk i wykorzystanie ich do celów kultury, edukacji i poprawy atrakcyjności turystycznej” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowej 8 „Lokalna infrastruktura podstawowa”, Działanie 8.1.2. „Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy”. Umowa nr UDA-RPPM.08.01.02-00-027/09-00
Projekt realizowany był w partnerstwie z Gminą Kępice – liderem projektu, Gminą Główczyce, Gminą Słupsk oraz Parafiami Rzymsko – Katolickimi w: Kępicach, Dębnicy Kaszubskiej, Budowie, Stowięcinie, Wrześciu i Bruskowie Wielkim.
Przedmiotem projektu było przeprowadzenie prac remontowych oraz konserwatorskich w zabytkowych obiektach sakralnych znajdujących się w miejscowościach: Warcino, Osowo, Dębnica Kaszubska, Budowo, Stowięcino, Żelkowo, Swołowo i Wrzeście.
Czas realizacji projektu: od czerwca 2010 roku do sierpnia 2013 roku
Koszt całkowity: 3 826 996,99 zł
Koszt kwalifikowalny: 3 817 423,39zł
Kwota dofinansowania ze środków EFRR (85% kosztów kwalifikowanych): 3 244 809,86 zł
Celem projektu jest wzrost atrakcyjności turystycznej powiatu słupskiego oraz nadanie remontowanym obiektom nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych. Dzięki realizacji projektu nastąpiła znacząca poprawa stanu 8 zabytkowych obiektów sakralnych oraz ich wyposażenia. Odrestaurowane obiekty wpisane do rejestru zabytków, które stanowią wyjątkowe dziedzictwo kulturowe przyczynią się do:

 • wzrostu liczby osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego poddane ochronie;
 • rozwoju turystyki na terenie wszystkich gmin, a tym samym do lepszego wykorzystania zabytków do celów edukacji, kultury i zwiększenia atrakcyjności turystycznej gmin objętych projektem;
 • organizowania przez partnerów projektu imprez kulturalnych i edukacyjnych dla mieszkańców oraz turystów;
 • poprawy więzi społecznych ludności zamieszkującej powiat słupski.

PROJEKT WSPÓŁFINASOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

„Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gogolewko, gm. Dębnica Kaszubska”

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska informuje, że w dniu 20 maja 2011 r. Gmina podpisała umowę przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, finansowaną z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Celem operacji pn. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gogolewko, jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Dębnica Kaszubska. Cel ten niesie za sobą szereg celów szczegółowych, tj. wzrost aktywności i integracji mieszkańców, wzrost atrakcyjności osiedleńczej miejscowości, rozwój infrastruktury i usług turystyki wiejskiej i aktywnej, poprawa stanu infrastruktury społecznej i wizerunku wsi.
Realizacja operacji w sposób bezpośredni wpływa na osiągnięcie celów PROW. Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.
Planowany termin zakończenia inwestycji to wrzesień 2011 r.

Dębnica Kaszubska, dnia 23 maja 2011 r.

 


 

„Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podwilczyn, gm. Dębnica Kaszubska”

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska informuje, że w dniu 14 czerwca 2011 r. Gmina podpisała umowę przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, finansowaną z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Celem operacji pn. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podwilczyn, jest wzrost jakości życia mieszkańców oraz zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Dębnica Kaszubska. Cel ten niesie za sobą szereg celów szczegółowych, tj. wzrost aktywności i integracji mieszkańców, wzrost atrakcyjności osiedleńczej miejscowości, rozwój infrastruktury i usług turystyki wiejskiej i aktywnej, poprawa stanu infrastruktury społecznej i wizerunku wsi.
Realizacja operacji w sposób bezpośredni wpływa na osiągnięcie celów PROW. Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.
Planowany termin zakończenia inwestycji to wrzesień 2011 r.

Dębnica Kaszubska, dnia 15 czerwca 2011 r.

 

 


 

 

 

„Zagospodarowanie wypoczynkowe placu w Dębnicy Kaszubskiej”

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska informuje, że Gmina zrealizowała przedsięwzięcie pn.: Zagospodarowanie wypoczynkowe placu w Dębnicy Kaszubskiej z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Przedmiotem projektu było zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie placu wypoczynkowego w Dębnicy Kaszubskiej przy ul. Kościelnej. Jest to utwardzony teren, ogólnodostępny, na którym zlokalizowana jest mała infrastruktura turystyczna w postaci 8 ławek i pojemnika na odpady.

Zagospodarowanie takiego miejsca przyczyni się przede wszystkim do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich, zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców wsi, rozwoju infrastruktury turystyki wiejskiej oraz efektywnego wykorzystania potencjału przyrodniczo – kulturowego.

Wartość projektu wyniosła 26 310,43 zł. Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to kwota 13 426,96 zł. Wartość wkładu własnego wyniosła 12 883,47 zł, z czego 3 088,20 zł zabezpieczyła Gmina (wartość podatku VAT) w formie wkładu finansowego, pozostała wartość została wniesiona w formie wkładu niepieniężnego jako praca własna mieszkańców. Mieszkańcy na rzecz realizacji niniejszego projektu przepracowali 512 godzin.

Termin zakończenia – listopad 2013 rok.


 

 

 


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

 

Budowa siłowni zewnętrznej w Dębnicy Kaszubskiej oraz organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej

 

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska informuje, że Gmina zrealizowała przedsięwzięcie pn.: Budowa siłowni zewnętrznej w Dębnicy Kaszubskiej oraz organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne obszaru poprzez dostawę i montaż elementów siłowni zewnętrznej oraz organizacja imprezy rekreacyjno - sportowej promującej zdrowy i aktywny tryb         życia i spędzania wolnego czasu. Zamontowano zestaw, w skład którego wchodzą: pylon, biegacz wolnostojący, orbitrek, prasa nożna, twister – wahadło i wioślarz wolnostojący.

Zagospodarowanie takiego miejsca przyczyni się przede wszystkim do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich, zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców wsi, rozwoju infrastruktury turystyki wiejskiej oraz efektywnego wykorzystani potencjału przyrodniczego.

Wartość projektu wyniosła 26 160,28 zł. Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to kwota 15 041,53 zł. Wartość wkładu własnego wyniosła 11 118,75 zł,

Termin zakończenia – październik 2014 rok.


Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców i turystów w Dębnicy Kaszubskiej

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska informuje, że Gmina zrealizowała projekt pn.: Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców i turystów w Dębnicy Kaszubskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Inwestycja sfinansowana została z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez jej oświetlenie lampami solarnymi (25 sztuk), budowę siłowni zewnętrznej przy istniejącym boisku sportowym i placu zabaw oraz zakup kijków do nordic walking.
Operacja zlokalizowana jest na osiedlu Północ w gminnej miejscowości Dębnica Kaszubska. Jest to osiedle oddalone od centrum miejscowości, położone przy lesie, z drogami gruntowymi pełniącymi funkcje ciągów pieszo – jezdnych. W centrum osiedla znajduje się zagospodarowana przestrzeń publiczna z boiskiem sportowym, placem zabaw i małą infrastrukturą – ławy i stoły.
W ramach projektu doposażono przestrzeń publiczna poprzez wyposażenie istniejącego placu zabaw w siłownię zewnętrzną, zakup 10 kompletów kijków nordic walking oraz oświetlenie tras prowadzących do placu zabaw z boiskiem i siłownią, pełniących funkcję tras nordic walking. Dzięki tej inwestycji stworzono miejsce rekreacyjno – wypoczynkowe pozwalające na integrację międzypokoleniową. Dzięki zakupowi kijów i oświetleniu dróg gruntowych, możliwe jest rozwijanie innowacyjnej formy aktywności turystycznej (nordic walking, turystyka wiejska, gry wiejskie itp).
Wartość projektu wyniosła 267 735,72 zł. Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to kwota 166 230,00 zł.

 


 

PROJEKT WSPÓŁFINASOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO

 

Projekt współfinansowany  przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” Środek „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa

Ochrona przeciwpowodziowa miejscowości Motarzyno gmina Dębnica Kaszubska

Przedmiotem projektu jest rozbudowa zbiornika retencyjnego wraz z rurociągiem i rowem odprowadzającymi wody opadowe w miejscowości Motarzyno na terenie gminy Dębnica Kaszubska.

Dotychczas funkcję zbiornika retencyjnego w tej miejscowości pełnił tzw. zbiornik p.poż., który odbierał wody opadowe poprzez system drenujący część zlewni oraz bezpośrednio spływające z okolicznych terenów. Zbiornik ten jednak nie był w stanie przejąć wzrastającej ilości wód opadowych, co powodowało częste podtopienia i zalewanie okolicznych terenów znajdujących się na terenie miejscowości.

W ramach realizacji inwestycji rozbudowano zbiornik retencyjny wraz z przebudową kanału odprowadzającego. Zbiornik przy wylocie zamknięto żelbetową konstrukcją mnicha z zastawkami wykonanymi z podwójnego rzędu desek. W ten sposób ustabilizowano stały poziom wody w zbiorniku, na poziomie 1m nad poziomem dna zbiornika. W centralnej części zbiornika pozostawiono wyspę, jako element architektoniczny.

Odprowadzenie nadmiaru wód ze zbiornika, poprzez mnich, wykonano poprzez rurociąg o długości 555 m o średnicy Φ400mm, na którym wbudowano 13 studzienek rewizyjnych. Rurociąg poprzez kratę oczyszczającą połączony został z rowem melioracyjnym. Z uwagi na zły stan istniejącego rowu odmulono go zapewniając właściwe odprowadzanie wód.

Miejsce odprowadzenia wód opadowych do odbiornika, jakim jest rzeka Słupia znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Słupi i jest objęte siecią ochrony NATURA 2000. Cały przebieg odprowadzenia wód opadowych z miejscowości Motarzyno prowadzi przez otulinę Parku Krajobrazowego.

Termin realizacji przedsięwzięcia - od maja 2012 roku do września 2013 roku.

Całkowita wartość przedsięwzięcia to koszt 526 289,24 zł brutto.

Wartość dofinansowania wyniosła 427 877,43 zł

Źródła finansowania: środki z Europejskiego Funduszu Rybackiego

 


 UE Ryby

„Miejsce, czasy, ludzie – monografia Gminy Dębnica Kaszubska”

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska informuje, że Gmina zrealizowała projekt pn.: „Miejsce, czasy, ludzie – monografia Gminy Dębnica Kaszubska” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

Przedmiotem projektu jest opracowanie i wydanie książki o charakterze albumowym prezentującej obszar, ludzi i ich losy, dzieje i wydarzenia Gminy Dębnica Kaszubska.

Publikacja ma na celu promocję obszaru LGRPB – Gminę Dębnica Kaszubska, jej walorów, bogactwa historycznego, kulturowego, przyrodniczego i krajobrazowego oraz społecznego. W celu opracowania publikacji wykorzystane zostały materiały, zdjęcia, teksty i dokumenty mieszkańców gminy. W książce wykorzystano wiele fotografii, dokumentujących zarówno „sferę materialną” – zabytki, miejsca pamięci, pomniki itd., jak i sferę społeczną – wydarzenia, spotkania, imprezy, ludzie.