PODWILCZYN - Sołtys Zdzisława Stankiewicz
Podstawowe informacje o sołectwie
Sołectwo Podwilczyn położone jest w południowo-zachodniej części gminy Dębnica Kaszubska, powiat słupski, w otulinie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi". Ludność miejscowości to osiedleńcy z Białorusi, Ukrainy, Rzeszowszczyzny, Wileńszczyzny oraz z centralnej Polski w szczególności z województwa kieleckiego i przemyskiego. Podwilczyn jest niedużą miejscowością, której liczba mieszkańców wynosi 178. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębnica Kaszubska przewidziano dla sołectwa funkcję rolniczą. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych większość mieszkańców pracowała w Państwowych Gospodarstwach Rolnych, Nadleśnictwach i prowadząc własne niewielkie gospodarstwa rolne oraz dojeżdżała do pracy w pobliskich miastach. W 1993 r. w wyniku restrukturyzacji, co było przyczyną upadłości PGR rozpoczął się proces stale rosnącego bezrobocia. Coraz więcej ludzi dojeżdża do pracy do odległych miejscowości (Dębnica Kaszubska, Bytów, Słupsk) lub migruje. Podstawowym źródłem utrzymania na wsi są renty, emerytury, zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej i praca na własnych gospodarstwach rolnych.
Rys historyczny miejscowości Podwilczyn
Podwilczyn powstał w latach 1748 – 1752 za czasów panowania Fryderyka Wielkiego. W tym czasie na Pomorzu powstało ok. 200 nowych wsi, który założył Fryderyk Wielki. Podwilczyn był więc wsią królewską, a jego mieszkańcy opłacali podatki w Urzędzie w Słupsku. Dla koloni Podwilczyn został wydzielony przez władze Suspak obszar 376 ha gruntów z tzw. Puszczy Łysomickiej.
W 1752 roku przybyli tu pierwsi koloniści w licznie 165 rodzin. Życie osadników było bardzo trudne, aby zdobyć tereny pod uprawę musieli karczować las. Mieszkańcy Podwilczyna borykali się także z innymi problemami. Powstał bowiem plan ususzenia jeziora Rybiec nad którym leży wieś i utworzenia na osuszonych terenach łąk. Realizacja tego planu pozbawiłaby mieszkańców wsi zaopatrzenia w wodę. Na szczęście nie doszło do realizacji planu osuszenia jeziora. Z historycznej zabudowy zachował się w Podwilczynie budynki mieszkalne z XIX wieku. Na obszarze Podwilczyna i okolic odkryto ślad świadczące o tym, że obszar ten był już zamieszkiwany przez ludność kultury łużycko – pomorskiej. Odkryto także ślady osady wczesnośredniowiecznej z XII – XIII wieku.