W dniu 31.10.2014 roku w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska odbyło się spotkanie związane z trwającymi przygotowaniami do realizacji projektu "Kajakiem przez Pomorze", zainicjowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Projekt ten  uznany został jako jeden z trzech potencjalnych przedsięwzięć strategicznych Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż na lata 2014 -2020.

Powyższy projekt przewiduje powstanie infrastruktury turystyki kajakowej: przystanie i stanice kajakowe, przenoski, miejsca wodowania i wyjmowania kajaków, oznakowanie,  monitoring ruchu kajakowego oraz działania promocyjne. Efektem realizacji projektu ma być powstanie i zagospodarowanie minimum 15 pomorskich szlaków kajakowych, stanowiących rozpoznawalny, spójny i zintegrowany produkt turystyczny.

Uczniowie Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej : Patryk Kogut, Piotr Żuliński i Zuzanna Żurawska stworzyli w ramach prac szkolnego koła informatycznego ciekawą stronę www o walorach turystycznych naszej gminy http://okolicedebnicy.netserwis24.pl/

Opiekun koła
Marek Wróblewski

 

Na terenie gminy Dębnica Kaszubska znajduje się wiele ciekawych miejsc, które warto zobaczyć i zwiedzić. Szczególną atrakcją turystyczna są jeziora i rzeki, na których w latach 20-tych XX w. wybudowano działające do dziś elektrownie wodne. Istnieją liczne szlaki rowerowe, które zainteresują zwolenników jazdy rowerowej. Dla miłośników fauny i flory polecamy ścieżki przyrodnicze, prezentujące walory przyrodnicze gminy. Na terenie gminy Dębnica Kaszubska rozmieszczone są również gospodarstwa agroturystyczne i ośrodki wypoczynkowe, które zapraszają do spędzenia urlopu w bliskim kontakcie z przyrodą.

Lasy w Gminie Dębnica Kaszubska

Lasy stanowią 49% powierzchni obszaru gminy. Nadzorowane są przez Lasy Państwowe, reprezentowane przez trzy nadleśnictwa: Leśny Dwór (z siedzibą w Łysomiczkach k/ Dębnicy Kaszubskiej), Bytów (z siedzibą w Bytowie ) i Łupawa (z siedzibą w Łupawie). Największy udział w powierzchni leśnej gminy posiada Leśny Dwór - 9547 ha powierzchni leśnej zalesionej. Bytów - 1278 ha powierzchni leśnej zalesionej oraz Łupawa - 2247 ha powierzchni leśnej zalesionej.

Lasy administrowane przez Nadleśnictwo Leśny Dwór zajmują południowo-wschodnią i środkową część obszaru gminy i tworzą zwarty kompleks leśny na dużej powierzchni. Tu przeważają najżyźniejsze siedliska lasu mieszanego świeżego oraz lasy świeżego i związane z nimi najcenniejsze drzewostany bukowe oraz bukowo-dębowe, odnawiające się w sposób naturalny, o bardzo dobrej jakości hodowlanej i technicznej.
Pomimo dużej powierzchni siedlisk leśnych gatunkiem panującym w drzewostanach jest sosna (72% powierzchni drzewostanów). Stąd udział buka, jako gatunku panującego w drzewostanach jest na terenie gminy bardzo duży w porównaniu z obszarami sąsiednimi i wynosi 11 %.
Około 30% wszystkich siedlisk stanowią siedliska porolne, zalesione w latach międzywojennych oraz (w większości) po 1945 roku. Pokrywają je drzewostany sosnowe, przerzedzone, gorszej jakości technicznej, najczęściej narażone na choroby wywołane grzybami pasożytniczymi i uszkadzane przez gradacje owadów.
Pozyskane drewna, jego ilość i sortymenty określa zatwierdzony w planie urządzania lasu tzw. etat cięć. Z obszaru gminy pozyskuje się łącznie około 36 000 m3 rocznie, zwykle mniej niż wynosi zaplanowany etat cięć. Zdarza się przekroczenie etatu, związane z tzw. użytkami przygodnymi, powstałymi wskutek huraganowych wiatrów, śniegołomów oraz gradacji owadów. Usuwa się wtedy większe ilości drewna dla poprawienia stanu sanitarnego lasu. Pozaplanowe pozyskanie drewna wykazano z terenów nadl. Bytów i Łupawa. Na terenie Nadleśnictwa Leśny Dwór obserwuje się początki gradacji owadów: korniki (w drzewostanach świerkowych), przypłaszczek i cetyńce (w drzewostanach sosnowych).
Na obszarze gminy funkcjonuje jedna szkółka leśna o powierzchni 16 ha, zlokalizowana w Łysomicach. Powierzchnia lasów ochronnych jest na obszarze gminy dość duża i wynosi około 2000 ha. Lasy ochronne wyznaczono przede wszystkim wokół jezior (Głębokie, Krzynia, Konradowo) i rzek (Słupia), gdzie pełnią funkcje wodochronne. Poza wodochronnymi występują także glebochronne i krajobrazowe. Planuje się zwiększenie powierzchni lasów ochronnych zgodnie z wymogami ustawy o lasach (lasy ochronne w promieniu 10 km od granicy administracyjnej miasta Słupsk - liczącego powyżej 90 000 mieszkańców).
Duży problem stanowią wysokie stany zwierzyny i związane z tym szkody na terenach rolnych oraz w lasach (zgryzanie upraw i młodników). Zagrożenie pożarem w lasach gminy jest zróżnicowane. Największe na terenach borów sosnowych i wokół enklaw gruntów rolnych.

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA - KRZYNIA

Ścieżka przyrodnicza znajduje się w miejscowości Krzynia, odległej 17 km od Słupska, na trasie Słupsk - Bytów. Na trasie ścieżki rozlokowano 8 przystanków. Ścieżkę wyposażono w barierki i poręcze. Przebieg trasy oznaczono za pomocą strzałek i logo ścieżki - ważki.
Rowerowe ścieżki przyrodnicze -  (Słupski Portal Rowerowy)

 


SŁONECZNIKOWYM TRAKTEM

Ścieżka przyrodniczo - historyczna - słonecznikowym traktem. Ścieżka o długości 15 km, łącząca 2 gminy i 2 powiaty, ukazująca lokalne wartości przyrodniczo- kulturowe.


PAPIESKI SZLAK KAJAKOWY (124,7 KM)

Szlak spływu kajakowego przebiega przez gminy, przez które w 1964 roku przepływał abp. Karol Wojtyła przyszły papież. Spływ rozpoczyna się w m. Gowidlino w gm. Sierakowice, a następnie wiedzie przez kolejnych 9 gmin, aż do Słupska. Podczas spływu oprócz pamiątkowych obelisków poświęconych papieżowi można podziwiać piękno Parku Krajobrazowego Doliny Słupi, zwiedzić najstarsze w Europie elektrownie wodne udostępnione do zwiedzania.