Gmina Dębnica Kaszubska jest członkiem niżej wymienionych stowarzyszeń:

Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich
Gmina przystąpiła do Stowarzyszenia 26.10.1999 r. – uchwała Rady Gminy Nr XII/78/99 z dnia 26.10.1999 r. Celem Stowarzyszenia jest: wspieranie idei samorządu terytorialnego, obrona wspólnych interesów gmin, reprezentowanie interesów gmin, prowadzenie mediacji w sprawach spornych między zrzeszonymi gminami a administracją rządową, integrowanie działań gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu zmierzających do szybkiego usunięcia negatywnych skutków działalności osób prawnych i fizycznych naruszających ważne interesy gmin oraz inicjowanie i wspieranie gospodarczego i komunalnego rozwoju stowarzyszonych gmin.

Związek Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy
Wolę utworzenia stowarzyszenia Rada Gminy wyraziła uchwałą Nr XII/81/99 z dnia 26.10.1999r. Związek został zarejestrowany w Sądzie Okręgowym  w dniu 20.12.1009 r. jako stowarzyszenie powstałe do rozwiązywania problemów związanych z ochroną środowiska. Celem nadrzędnym jest gospodarka wodą w zlewni rzek Słupi i Łupawy oraz docelowo doprowadzenie wód do I i II klasy czystości.


Stowarzyszenie „Bezpieczny Region Słupski”

Gmina Przystąpiła do Stowarzyszenia zgodnie z uchwałą Nr XXXI/187/01 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 30.03.2001 r. Misją Stowarzyszenia jest tworzenie warunków dla społecznego przeciwdziałania przestępczości, patologii, wytwarzanie wśród społeczeństwa miasta poczucia bezpieczeństwa, kształtowanie świadomości prawnej społeczeństwa oraz pobudzanie inicjatyw społecznych w kierunku działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa. 
Gmina Dębnica Kaszubska uchwałą Nr XVI/122/2012 z dnia 28.03.2012 wystąpiła ze Stowarzyszenia "Bezpieczny Region Słupski".


Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi
Partnerstwo Dorzecze Słupi to porozumienie podmiotów działających na terenie 13 gmin Pomorza Środkowego, odpowiedzialne za realizację wypracowanej wspólnie Strategii Rozwoju. Partnerstwo Dorzecze Słupi skupia w sobie blisko 90 Partnerów.
Partnerzy z terenu gminy Dębnica Kaszubska:
Gmina Dębnica Kaszubska
Gospodarstwo Rolne Teresa Dziewańska
Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Wsi "Ogniwo" w Jaworach
Gospodarstwo Agroturystyczne Maria Jońca
Stowarzyszenie Przyjaciół Niepoględzie i Gałęzowa "Speranda"

Stowarzyszenie „Słupski Bank Żywności"
Wolę utworzenia stowarzyszenia Rada Gminy wyraziła Uchwałą Nr X/49/2007 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 14.09.2007 r.
Celem Stowarzyszenia jest działalność pożytku publicznego polegająca na:
1) zapobieganiu marnotrawstwu
żywności,
2) udzielaniu pomocy
żywnościowej i rzeczowej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
3)
łagodzeniu skutków ubóstwa i zmniejszaniu obszarów niedożywienia,
4) wyzwalaniu postaw poszanowania
żywności.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Bytowskie”
Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Bytowskie” powstała aby realizować cele Osi 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”. Głównymi celami tej Osi są:
Minimalizacja zaniku sektora rybackiego;
Rekonwersja obszarów dotkniętych zmianami w sektorze;
Poprawa jakości życia w społecznościach rybackich.