gok foto

Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej
76-248 Dębnica Kaszubska
ul. Zjednoczenia 55
tel. 059 813 12 70
www.gok.debnica.pl

DYREKTOR: ANNA  PIETRZAK

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej jest gminną instytucją kultury i działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz Statutu. Celem działania ośrodka jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalno - rozrywkowych społeczeństwa.

Do zadań ośrodka należy: edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką; tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego; organizowanie masowych imprez kulturalno - rozrywkowych i kół zainteresowań; rozpoznawanie, rozbudzenie i zaspokojenie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.

Do zadań ośrodka należy również: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych; obsługa użytkowników, p/w udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie; prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej.