UCHWAŁA Nr XIII/64/2003
Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 30 października 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dębnica Kaszubska.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.*)
u c h w a l a się, co następuje:

§ 1

Uchwala się Statut Gminy Dębnica Kaszubska w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały, stanowiącej jej integralną część.

§ 2

Traci moc uchwała Nr XXXVI/ 219/01 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dębnica Kaszubska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodnicząca Rady Gminy

(-) Zyta Rytelewska

 

* zmiany: Dz.U. z 2002r. Nr 23,poz.220; Nr 62,poz.558; Nr 113,poz.984; Nr 153,poz.1271; Nr 214,poz.1806; Dz.U.z 2003r. Nr 80,poz.717. 

 

Statut opublikowany 
     -  w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 26 z 05.03.2004 r. 
     -  Statut można także pobrać w Biurze Rady.
     -  w Biuletynie Informacji Publcznej (BIP)