warkocka

IWONA WARKOCKA


Absolwentka Akademii Pedagogicznej w Słupsku
oraz Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania w Słupsku.

 

Status prawny wójta
 
Wójt Gminy Dębnica Kaszubska został wybrany w dniu 30 listopada 2014 r. w głosowaniu tajnym w wyborach powszechnych, równych i bezpośrednich. 
Zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Pani Iwona Warkocka na uroczystej sesji w dniu 8 grudnia 2014 r. złożyła ślubowanie o następującej treści:
 
„Obejmując Urząd Wójta gminy Dębnica Kaszubska, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi Urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy."
 

Zadania i kompetencje Wójta:

 
1. Wójt Gminy jest organem wykonawczym Gminy (art. 11a i 26 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym).
2. Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i inne zadania określone przepisami prawa (art. 30 ustawy o samorządzie gminnym).   
        

Do zadań Wójta Gminy należy w szczególności:

  • reprezentowanie Gminy na zewnątrz i prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących Gminy,
  • podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
  • nadzorowanie realizacji budżetu,
  • wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej,
  • udzielanie pracownikom Urzędu upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych,
  • udzielanie pełnomocnictw do wykonywania czynności cywilnoprawnych,
  • ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania,
  • podejmowanie czynności w sprawach niecierpiących zwłoki, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, czynności te wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Rady,
  • wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy,
  • wykonywanie uchwał Rady oraz innych czynności zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawne, w tym w statucie Gminy.

3. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ja na zewnątrz (art. 31 ustawy o samorządzie gminnym).

4. Wójt jest kierownikiem Urzędu Gminy (art. 33 ustawy o samorządzie gminnym).

5. Wójt wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej (art. 39 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).

6. Wójt może wydawać przepisy porządkowe w formie zarządzenia (art. 41 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).

7. Wójt składa oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem (art. 46 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).

8. Wójt Gminy udziela pełnomocnictw kierownikom jednostek organizacyjnych gminy nie posiadających osobowości prawnej do jednoosobowego działania (art. 47 ustawy o samorządzie gminnym).

9. Wójt Gminy przygotowuje projekt budżetu gminy. Wójt Gminy odpowiada za prawidłowa gospodarkę finansową gminy (art. 60 ustawy o samorządzie gminnym)